Searching...
10 April 2014

Pengertian Yaqazah, Bertemu Dengan Rasulullah Secara Sadar


Menurut Kamu Idris al-Marbawi[1] dan Dictionary Hans Wehr[2],
Arti yaqazah menurut bahasa ialah jaga, ingat, sedar (bukan dalam keadaan mimpi), (yaqazah-yaqiza/yaquza).

Pengertian yaqazah di sisi ilmu tasawwuf pula ialah bertemu atau berjumpa dengan Rasulullah saw dalam keadaan jaga (bukan mimpi).

Anugerah yaqazah ini adalah daripada Allah yang tidak mustahil berlaku. Walaupun ia merupakan perkara yang bertentangan dengan adat kebiasaan (luar dari kebiasaan) pada logika manusia, namun ia masih dalam lingkungan mumkinat (harus) bagi Allah swt mengadakan atau tiadakannya. Tidaklah mustahil penanugerahan ber-yaqazah juga merupakan antara karomah sejumlah para wali-Nya.

Di antara prinsip dasar Aqidah Ahlussunah Wal Jama’ah adalah menyakini dan membenarkan adanya jenis-jenis perkara luar kebiasaan (khawariq lil-‘adah) yang boleh berlaku kepada golongan selain para rasul. Khawariq lil-‘Adah dibahagikan sebagaimana disenaraikan di bawah ini[3],

KEJADIAN LUAR BIASA UNTUK HAMBA YANG BERIMAN
Irhas
Perkara luarbiasa yang dianugerahkan oleh Allah swt kepada para anbiya’ semasa mereka masih kecil. Contohnya seperti awan meneduhi Nabi Muhammad saw ketika baginda dalam perjalanan ke Syam untuk berniaga bersama bapa saudaranya, Nabi Isa a.s boleh bercakap semasa baginda masih dalam buaian dan seumpamanya.
Mu’jizat
Perkara luarbiasa yang dikurniakan oleh Allah swt kepada para Nabi dan Rasul sahaja bagi melancarkan usaha rasul-rasul tersebut menyampaikan da’wah dan risalah Allah swt Contohnya mu’jizat Nabi Sulaiman as yang boleh memahami bahasa semua binatang.
Karomah
Perkara luarbiasa yang Allah swt kurniakan kepada orang-orang mukmin yang berakhlak dengan akhlak rasul dan benar-benar berpegang dengan ajaran Islam, zahir dan batin.
Ma’unah
Perkara luar biasa kepada hamba yang beriman yang itu bisa terjadi lantaran karena adanya pertolongan dari Allah swt

KEJADIAN LUAR BIASA UNTUK ORANG YANG TIDAK BERIMAN
Perkara luarbiasa yang dikeji oleh Allah swt ialah perkara luarbiasa yang berlaku atas orang biasa melalui pertolongan selain daripada Allah swt seperti pertolongan khadam-khadam jahat yang terdiri daripada jin, setan atau sebagainya itu bisa disebut sebgai Ihanah (penghinaan) yang bisa berbentuk Sihir

Maka pengalaman yaqazah ini boleh sahaja merupakan sesuatu daripada khawariq lil-‘adah yang terpuji (iaitu karomah bagi para auliya’). Antara dalil-dalil bagi mengemukan keharusan berlakuyaqazah adalah:

 Peristiwa Isra’ Mi’raj di mana Rasulullah saw dipertemukan dengan Nabi Musa as. (sedangkan Nabi Musa as. telah wafat lebih 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad saw) sebagaimana ditafsirkan di dalam Al-Qur’an[4].
Riwayat mengenai Nabi Muhammad saw bersembahyang berjemaah dengan para rasul di malam Isra’ sebelum Baginda saw dimi’rajkan[5].

Ibnu Arabi dalam kitabnya Fara’idul Fawa’id menulis:
“Adalah harus (khususnya bagi wali Allah yang diberi karomah) untuk bertemu dengan zat Nabi baik rohnya atau jasadnya karena Rasulullah seperti juga para Nabi dan Rasul lainya, semuanya hidup bila mereka dikembalikan (kepada jasadnya) serta diizinkan oleh Allah keluar dari kuburnya”.

·    Dipetik daripada Sahih al-Bukhari[6],
حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأني في المنام فسير اني في اليقضة ولا يتمثل الشيطان بي

Sesungguhnya Abu Hurairah ra. berkata: “Aku dengar Nabi Muhammad saw bersabda:
“Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka dia akan melihat aku di dalam yaqazah(keadaan jaga) dan setan tidak bisa menyerupai diriku.”

Berkata Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Musnid Saiyyid Dr. Sheikh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki (Az-Zakho’ir Al-Muhammadiyah m/s 147):
                                              
“Tentang hadis tersebut (Sahih al-Bukhari yang dinukilkan sebelum ini), para ulama’mengatakan bahawa: yaqazah itu bermaksud, di dunia secara qat’ie walaupun ketika hendak mati (sakaratul maut).”

“Adapun bagi pihak yang mentakwilkannya sebagai melihat Nabi Muhammad saw  secara yaqazah di akhirat, maka jawaban para ulama’ terhadap mereka: Sesungguhnya di akhirat, setiap orang yang beriman akan melihat Baginda Nabi Muhammad  saw. Baik orang yang pernah bermimpi berjumpanya di dunia mahupun yang tidak pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad saw seperti yang dijelaskan dalam banyak hadis-hadis sahih yang lain.”

Hal ini menyebabkan, tiada pengkhususan antara mereka yang pernah melihat Nabi Muhammda saw di dalam mimpi maupun tidak, sedangkan di dalam hadist tersebut menceritakan tentang pengkhususan terhadap mereka yang pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad saw dengan mereka yang tidak pernah bermimpi berjumpa Nabi Muhammmd saw, yaitu: “…dia akan melihatku secara yaqazah...”

Al-‘Allamah Al-Mufti Dr. Ali Jum’ah juga menjelaskan perihal hadist tersebut (Al-Bayan m/s161):
“… Hadist tersebut menceritakan tentang kebolehan (keharusan) seseorang melihat Nabi Muhammad saw secara yaqazah di semasa hidupnya di dunia…”

Datuk Haji Ismail bin Umar Abdul Aziz, Mufti Kerajaan Brunei Darussalam[7] pada masalah “Apakah Harus dan Boleh Menerima suatu dzikir dan Doa dari Rasulullah saw pada masa sekarang, sedangkan waktu menerimanya itu kita dalam keadaan jaga/sadar atau tidur (dalam mimpi)”?

“… Maka sungguh nyata dari pendapat para ulama yang di atas ini, bahwasanya  berjumpa dengan Nabi Muhammad saw baik pada waktu tidur atau waktu jaga, dan Nabi Muhammda saw mengajarkan suatu ilmu, doa, shalawat dan dzikir, semuanya itu adalah harus dan boleh, hal itu seperti yang telah berlaku pada ulama-ulama terdahulu, ahli ilmu Islam, wali-wali Allah dan orang-orang solihin, kita berkata perkara seperti ini termasuk di bawah arti kata “fadhoilul ‘amal”.


Kitab-kitab yang berkenaan dengan wali-wali Allah seperti Syawahidul Haq karangan Syeikh Yusuf Anbahani dan kitab Lathoifulminan karangan Al-Arifbillah Tajuddin ibn ‘Athaillah As Sakandari yang meninggal pada tahun 709 Hijrah dan Jami’u karamatil Auliya’ karangan Syeikh Anbahani dan Hilyatul Auliya’ oleh Al Hafiz Abu Na’im dan karangan Al-‘Allamah Dr. Abdul Halim Mahmud, Mesir dan lain-lain…”

Ungkapan “pendapat para ulama yang di atas ini” merujuk kepada perbahasan panjang oleh sejumlah besar ulama’ yang dimuatkan di dalam fatwa beliau itu, namun kami telah ringkaskan seperti berikut:
Sayyid Abdul Qadir ibn Abdullah al-Idrus dalam kitabnya An-Nurus Safir ‘An Akhbaril Qur’anil ‘Asyir.
 Imam Al Hafiz As-Sayuthi di dalam kitabnya Khususiyyatu Yaumil Jum’ah.
Al-‘Allamah Shaykh Zakaria ibn Muhammad al Mahalli asy-Syafie.
Shaykh Najmuddin al-Ghazzi dalam kitabnya al-Kawakibus Saairah.
Sayyid Umar ibn Abdul Rahman Al-‘Attas sebagaimana dipetik daripada Fathu Rabbin Nas yang telah dihimpunkan oleh Maulana Al-‘Arif Sayyid Hussin ibn Almarhum Al-‘Allamah Sayyid Abdullah ibn Muhammad ibn Muhsin ibn Hussin Al-‘Athas dalam bahasa Melayu pada tahun 1342 Hijrah.
Imam Abu Abdullah Al-Qastalani sebagaimana dikupas dari kitab Al-Wasaailu Syafi’ah oleh Imam Muhaddith Sayyid Muhammad ibn Ali Khidr.
Sayyid ‘Alawi ibn Thahir Al Haddad (Mufti Kerajaan Johor dahulu) dalam kitabnya ‘Uqudul Almaasi Bimanaaqibi Syaikhil Thoriqah Wa Imaamil Haqiiqah.
Shaykh Muhammad ibn ‘Audh bin Muhammad Bafadhlu dalam kitab Manaaqibil ‘Arifbillah Al-Habib Ahmad ibn Hussin Al-‘Athas.
Imam Sufyan ath-Thauri sebagaimana termaktub dalam Kitab Uqudul Almaasi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Na’im (pengarang kitab Haliyaatul Auliya’) dan Ibnu Basykuwal.
Muhadissud-Dunya Sayyid As-Shaykh Abdullah As-Siddiq Al-Ghamaari dalam kitabnya Fadhailun Nabiyyi fil Quranil Illahiyatu Fissolah ‘Ala Khairil Bariyyah.

Imam Al-‘Allamah An-Nafrawi berkata[8]:
“… Diharuskan seseorang berjumpa atau melihat Nabi Muhammad saw secara yaqazah atau secara mimpi, menurut kesepakatan para huffaz (ahli hadist). Mereka hanya berselisih pendapat tentang adakah orang yang melihat tubuh Nabi Muhammad saw itu dalam bentuk sebenar-benarnya, secara hakiki atau dalam bentuk contoh (gambaran) saja?”

“Sebahagian ulama  berpegang dengan pendapat pertama (di mana seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw secara yaqazah melihat tubuh Baginda secara hakiki). Sebahagian ulama’ pula berpegang dengan pendapat yang kedua (yaitu: melihat Nabi Muhammad saw secara yaqazah dalam bentuk mistal, gambaran seperti pantulan di cermin dan sebagainya, wallahua’lam), di antara mereka (yang berpegang dengan pendapat kedua adalah): Imam al-Ghazali, Imam al-Qarafi, Imam al-Yafi’e dan sebagainya.”

“Golongan yang berpegang dengan pendapat yang pertama berhujah bahawa: Nabi Muhammad saw seumpama cahaya hidayah dan mentari keilmuan, boleh dilihat dari jauh seperti orang boleh melihat matahari dan cahaya dari jauh… Tubuh Baginda tidak meninggalkan kubur, tetapi seseorang yang melihat Nabi Muhammad secara yaqazah dibuka oleh Allah hijab (tabir) dengan Rasulullah lantaran itu, dia dapat melihat Rasulullah sama dia berada di timur maupun di barat…”

“Ada juga yang berpendapat, seseorang melihat Nabi Muhammad saw  secara yaqazah dengan mata hati, bukan dengan mata kepala, karana boleh jadi juga, orang yang buta juga diberi anugerah melihat Baginda secara jaga, dengan mata hatinya…”

“Ibn Abi Hamzah dan sebahagian daripada mereka (para ulama’) menceritakan bahawa mereka pernah melihat Nabi Muhammad saw secara jaga…”

“Adapun mereka yang mengingkarinya, maka hukumnya haram, karana kalaulah mereka mengingkarinya karena dia seorang yang mengingkari tentang karomah para wali, maka untuk mmembahas hal demikian dengan mereka adalah hal sia-sia, karana mereka sendiri telah mendustai apa yang di tuliskan di dalam sunnah (yakni mengenai karamat para wali atau mengenai bertemu Nabi Muhmmad saw secara yaqazah)…”

Dalam kitab Al-Khasoisul Kubra oleh Imam As-Sayuthi dan di dalam Syarah Muslim oleh Imam Nawawi ditulis :

“Jikalau seseorang berjumpa Nabi (dalam mimpi atau jaga), baginda menyuruh akan sesuatu perbuatan (sunat), melarang satu larangan, atau menunjukkan suatu yang baik, maka tiada perbedaan bagi para ulama’ bahwa itu adalah sunat hukumnya mengamalkan perintah itu.”

Dr. Al-Qaradhawi telah pun menjelaskan[9] bahwa:
“… Semuanya (apa yang dikatakan oleh Nabi Muhmmad saw di dalam mimpi tersebut) di cocokkan terlebih dahulu dengan hukum syariat. Jika itu cocok, maka ia boleh diterima, tetapi jika sebaliknya, yang menjadi hujjah tetap syariat (bukan perkataan dalam mimpi tersebut)”.

Adapun petuah atau nasehat  yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw kepada seseorang dalam mimpi atau secara yaqazah setelah kewafatan beliau itu bukanlah salah satu bentuk penambahan syariat, atau salah satu bentuk menentukan hukum, itu hanya sekadar salah satu bentuk khabar gembira (mubasyyirat) di mana Nabi Muhammad saw berkenan bertemu dengannya dan menyampaikan doa kepadanya, dan itu juga merupakan anugrah luar biasa dari Allah. Adapun lafad atau kalimat dzikir atau doa yang di ajarkan oleh Rasulullah secara mimpi maupun yaqaza, lalu ada yang  mengatakan bahwa selama ini jika syariat tidak sempurna, jelaslah pendapat itu salah. Mereka ini tidak memahami apa itu syariat dalam konteks yang sebenarnya, atau tidak mengetahui hakikat bertemu Nabi Muhammad saw secara yaqazah. Itu juga menyalahi pendapat mayoritas Ulama’ Ahlul Sunnah wal Jamaah.

Sebagaimana telah di jelaskan di atas, maka jelas bahwa pembahasan  yaqazah atau mimpi  adalah di kuatkan oleh ulama Salafussoleh yang terdahulu. Dan juga di dukung oleh  ulama masa kini seperti Mufti Mesir Dr. Ali Jum’ah, Al-Muhaddith Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki, Dr. Umar Abdullah Kamil, Dr. Yusuf Qaradhawi dan sebagainya.

Renungilah kitab ulama’ yang membahaskan mengenai masalah yaqazah :
Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari iaitu syarah terhadap Sahih al-Bukhari.
Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim.
Imam Ibn Hajar Al-Haithami dalam buku fatwa beliau.
Syeikh Yusuf an Nabhani di dalam Kitab Afdalul Salawat dan Kitab Sa’adah ad-Daraini.
 Imam al-Ghazali di dalam Kitab Al-Munziqu minal Dzalal.
Imam Abdul Wahab Asy-Sy’arani di dalam Kitab Al-Mizan. Beliau meriwayatkan ucapan Imam Suyuthi, Imam Abu Hassan Asy-Syazili dan Imam Abu Abbas Al-Mursi mengenai pertemuan mereka dengan Rasulullah s.a.w. secara yaqazah (sedar terjaga).
Husain Hasan Tomai pada bukunya bertajuk “Masalah Berjumpa Rasulullah Ketika Jaga Selepas Wafatnya”, Pustaka Aman Press Sdn. Bhd, Kota Bharu, Kelantan, 1989.
 Imam As-Suyuti di dalam kitab Tanwir Al-Halak fi Imkan Ru’yatu An-Nabi wa Al-Malak. Beliau berkata dalam “pendahuluan” pada m/s 10 percetakan Dar Jawamik Al-Kalim:

“Adapun suatu golongan yang mengingkari mengenai perjumpaan dengan Rasulullah secara mimpi/sadar pada zaman ini merupakan mereka yang tidak mempunyai latar belakang ilmu (yang cukup dalam bidang agama), sehingga menyebabkan mereka mengingkarinya dan merasa sulit untuk di terima akal sehingga mengatakan bahwa itu mustahil.


RUJUKAN :
(1).Kamus Idris Al-Marbawi, karangan Sheikh Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, Darul Nu’man, halaman 401.
(2). Arabic-English Dictionary The Hans Wehr, edited by JM Cowan, 4th edition, halaman 1298. (awakening, waking, wakefulness, sleeplessness, vigilance, alertness, keenness of mind)
(3). Rumusan daripada nota DPI Pergas-Kolej UNITI (modul DIA2113) bab Aqidah II halaman 41-45.
(4). Surah as-Sajadah: 23
(5). artikel Isra’ Mi’raj www.ahmadiah-idrisiah.com
(6). Matan yang serupa terdapat di dalam Sunan Abi Dawud namun berbeza sanad perawinya, yakni
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يو نس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الر حمن أن أبا هريرة
Juga, hadits serupa yang menjadi hujjah bagi membenarkan melihat Nabi di dalam mimpi terdapat di sisi Imam Muslim, Imam Tirmidziy, Imam Ibn Majah, Imam Ahmad, Imam Ad-Dairami.
(7). Kitab ‘Fatwa’ jilid 2 bilangan 63 (1988), Pejabat Mufti, Kementerian Hal Ehwal Agama, Negara Brunei Darussalam pada 14 Jamadil Awal 1408H, 4 Januari 1988.
(8). Kitab Al-Fawakih Ad-Diwani karangan Imam An-Nafrawi, jilid 3, m/s 360.
(9). Buku yang diterjemah: Ilham, Kasyaf dan Mimpi daripada kitab Syaikh Al-Qaradhawi berjudul Mauqif al-Islam minal Ilham wal Kasyf war Ru’a wa minat Tama’imi Kahanah war Ruqa’, Maktabah Wahbah, 1415-H, Al-Qahirah Mishr.


2 komentar:

 1. KALAU BETUL NABI MASIH HIDUP, BAIK KAU TANYA BAGINDA ADAKAH UMNO TU MASIH ISLAM ATAU KAFIR SEBAB TAK NAK BUAT HUDUD. TANYA BAGINDA, MAZHAB MANA PALING MENEPATI SYARIAT DAN KUMPULAN MANA PALING BENAR. LEPAS NI BAGINDA NAK JUMPA SAPA DAN NAK MENGUNJUNGI GROUP MANA. KALAU ADA PELUANG TOLONG RAKAM PERTEMUAN ANDA.
  MINTA BAGINDA AJAR MACAMANA NAK KALAHKAN YAHUDI DAN AMERIKA.
  TAK ADA KE BAGINDA MELAWAT TEMPAT UMAT ISLAM DISIKSA SEPERTI DI BURMA, TURKISTAN TIMUR, AFGHANISTAN, SIAM, FILIPINA DLL,.
  MINTA JUGA SENJATA HIKMAT.

  ReplyDelete
 2. @Saudara yang saya hormati, tidak ada kewajiban untuk anda mempercayai sesuatu yang menurut keyakinan saya itu adalah benar. Apapun aliran anda apakah syiah, sunni, syalafiah/wahabi itu merupakan pilihan saudara, tetapi untuk saya pribadi adalah seorang muslim yang menganut faham “Ahlus sunnah wal jamaah” dan di Indonesia sendiri saya mengikuti organisasi kemaysrakatan yaitu Nahdlotul Ulama (NU) dan itu sesuai dengan keyakinan saya. Tentang yakdzah (sadar) seseorang mampu bisa bertemu dengan orang yang meninggal dan itu benar-benar terjadi pada Rasulullah bertemu para Nabi dan Rasul, salah satu diantaranya Nabi Muhammad saw secara sadar bertemu dengan Nabi Musa as yang pada kenyataanya beliau Nabi Musa as telah meninggal dunia. Tentang hal-hal yang terjadi sekarang ini di dunia Islam di Filipina, Iraq, Afganistan, Mesir, Libya, syuriah dan yang terbaru pembantain tentara Israil terhadap warga muslim palestina. Lalu anda bertanya jika memang ada seseorang yang mampu bertemu dengan Nabi Muhammad saw secara sadar kenapa beliau tidak memberikan solusi. Bukankah pertanyaan itu sama juga dengan pertanyaanya malaikat Jibril manakala Nabi Muhammad saw dalam kesusahan, umat Islam dalam tindasan kaum kafir Qurais, waktu itu Jibril menawarkan diri kepada Nabi Muhammad untuk mengubah gunung uhud menjadi gunung emas, jibril juga menawarkan diri untuk membinasakan para kaum musyrikin. Tapi Nabi Muhammad saw menolak penawaran dari Jibril karena beliau adalah Nabi ahir zaman dan beliau hadir sebagai rahmatan lil alamin. Seandainya Nabi Muhammad saw meminta kepada Allah agar seluruh manusia di alam ini masuk Islam, menghancurkan seluruh orang-orang kafir pastinya Allah akan mengabulkan. Tetapi Nabi Muhammad saw berjuang sekuat tenaga, bekerja keras, merasakan sakit, melakukan hijrah, dan beliau melakuan secara alamiah sesuai kaidah-kaidah hukum alam. Jika semua manusia di alam ini semuanya muslim dan beriman lalu apa artinya Allah menciptakan Neraka. Pengertian yakdzah (secara sadar) tidak hanya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad saw, tetapi pengertian yakdzah juga bisa menyaksikan hadirat Ilahi. Sebenarnya kemampuan penyaksian terhadap hadirat Ilahiyah ini sudah di miliki oleh setiap manusia, seperti yang terjadi di alam ruh sebelum kita di lahirkan kedunia ini, terjadi dialog antara kita dengan Rabb (Allah) pada waktu itu kita berjanji kepada Allah jika kelak dilahirkan akan melaksanakan rukun iman dan Islam. Yakdzah sendiri merupakan suatu karomah (kemulian) yang Allah swt berikan kepada orang-orang pilihan yaitu para wali-waliNya. Orang orang yang di berikan kemampuan ini adalah mereka yang memiliki hati bersih yang sudah pada tataran Makrifat uluhiyah dan di bukakanya gerbang Kasyf Rububiyah sehingga bisa menyaksikan (musyahadah rububiyah) sehinngga terjadilah yang namanya mahabbah rububiyah.

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.